Algemeen:

 • FysioSahiner is gevestigd aan Metaalhof 57, 3067 GM te Rotterdam. FysioSahiner is geregistreerd bij het Kamer van Koophandel onder KvK nummer 71048650. De therapeut tevens eigenaar van FysioSahiner is BIG geregistreerd onder nummer 59921416004.
 • Bij behandelingen dient de patiënt/cliënt een (grote) handdoek mee te nemen.
 • Respect is een begrip dat geldt in de fysiotherapiepraktijk FysioSahiner. Verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd. Ook discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen FysioSahiner niet getolereerd.
 • FysioSahiner is toegankelijk zonder en met verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
 • De patiënt/cliënt dient zich tijdens het bezoeken van FysioSahiner altijd te kunnen identificeren middels een geldig legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of een verblijfsvergunning).
 • De patiënt/cliënt dient tijdens het bezoeken van FysioSahiner altijd zijn verzekeringspas bij zich te hebben.
 • De patiënt/cliënt dient zich voor de behandeling te melden bij de receptie van Basic-Fit Metaalhof.
 • FysioSahiner is in bezit van een calamiteitenplan.
 • Geleende materialen dienen weer retour aan FysioSahiner te worden gebracht, aan het einde van de behandelepisode, of op een ander concreet afgesproken moment.
 • Voor sommige producten kan een borgstelling worden gevraagd. Deze dient contant te worden voldaan, en zal bij retour van een ongeschonden product weer volledig worden gerestitueerd. Bij beschadigingen of andere defecten zal er deels worden terugbetaald.

Het behandelproces:

 • De eerste behandeling zal bestaan uit een vraaggesprek over uw klachten, waarna besproken wordt of verder lichamelijk onderzoek geïndiceerd is.
 • Behandelingen vinden altijd plaats door de therapeut. Indien de behandelend therapeut verhinderd is, door welke reden dan ook, dan zal in overleg met de patiënt/cliënt een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • De overdracht naar derden zal gebeuren middels een schriftelijke notificatie, waarin de persoonsgegevens (o.a. BSN, personalia, verzekeringsgegevens) en het behandelproces worden vermeld en omschreven. Deze overdracht wordt opgesteld in overeenstemming met, en goedkeuring van de patiënt/cliënt.
 • Bij een afwijkend beloop in tijdsduur of in symptomen, kan besloten worden de patiënt/ cliënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel verder medisch onderzoek. Hiervoor zal de overdracht plaatsvinden, zoals in het vorige punt is omschreven.
 • Als onderdeel van het behandelprotocol, zal er bij aanvang een screening worden afgenomen. De rapportage hiervan zal per mail of per post worden verzonden. Indien de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen heeft, dient dit te worden aangegeven aan de behandelaar.
 • Ook zal er tijdens het behandelproces contact worden onderhouden met de verwijzer in de vorm van een tussentijdse rapportage.
 • Aan het eind van het behandeltraject wordt deze afgesloten met een eindrapportage naar de verwijzer.
 • De rapportages worden verzonden per mail, via een beveiligde internetverbinding.

Huisregels FysioSahiner:

 • In het gehele pand van de sportschool, inclusief de praktijkruimte van FysioSahiner is roken niet toegestaan. Het pand is voorzien van rookmelders.
 • FysioSahiner is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal, of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten, of anderen die de praktijkruimte betreden.
 • Computers, telefoons en andere apparatuur worden alleen gebruikt door de medewerkers van FysioSahiner, en is dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken.
 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de behandeling wordt niet gewaardeerd.
 • Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken. Dit kan per telefoon (06 – 38 43 22 96) of per e-mail (info@fysiosahiner.nl). Indien u niet in de gelegenheid bent om op de afspraak te verschijnen, zonder afmelding, dan zal de behandeling in rekening worden gebracht.

Klachtenregeling:

 • Mocht u een klacht hebben over hoe er met u is omgegaan, over het beloop van het behandelproces of werkwijze tijdens de behandeling, dan staan wij voor u open. Zo willen wij de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk houden, en hopen zo van onze fouten te kunnen leren.
 • Indien u een klacht heeft die u niet wilt delen binnen FysioSahiner, dan kunt u gebruik maken van de officiële klachtenprocedure van het KNGF. Informatie hierover kunt u vinden in de wachtkamer, in de folder “Een klacht over uw fysiotherapeut”. Hierin kunt u de werkwijze vinden hoe en waar u uw klacht kwijt kunt. Tevens kunt u op internet op de website van het KNGF de klachtenprocedure terugvinden.

Privacy en omgang met patiëntengegevens:

 • Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er zal geen uitwisseling met derden plaatsvinden zonder dit in overleg en overeenstemming met de patiënt/cliënt.

Betalingen:

 • FysioSahiner heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Hierdoor zullen vrijwel in alle gevallen de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden ingediend. De patiënt/cliënt zal dus in principe geen nota thuis gestuurd krijgen.
 • Indien de patiënt/cliënt niet aanvullend verzekerd is, gelden de particuliere tarieven van de behandeling conform de prijslijst van de praktijk. Deze zijn toegevoegd aan de algemene voorwaarden en zijn gepresenteerd in de behandel/wachtruimte van FysioSahiner.
 • Declaraties geschieden via nota, welke via overschrijving kunnen worden voldaan.
 • Controleer altijd wanneer u een afspraak inplant bij de fysiotherapeut, hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt, en hoeveel behandelingen u dat kalenderjaar al gehad heeft. De therapeut kan uw zorgverzekeringsgegevens inzien, maar niet het aantal behandelingen dat al heeft plaatsgevonden.
 • De patiënt/cliënt is zelf, verantwoordelijk voor het aantal fysiotherapeutische behandelingen dat hij per jaar neemt.
 • Indien de zorgverzekering niet toereikend genoeg is voor het vergoeden van fysiotherapie, dient de patiënt/cliënt zelf te zorgdragen voor de rekening. Deze zal dan aan de patiënt/ cliënt persoonlijk meegegeven worden of per post verzonden.
 • De therapeut zal in overleg met de patiënt/cliënt afspraken maken over het aantal uit te voeren behandelingen.
 • Bij het in gebreke blijven van betalingen, zullen er betalingsherinneringen worden verzonden. Deze gaan gepaard met extra administratiekosten vanaf 4 euro. Wanneer er na een drietal herinneringen niet tot een betalingsovereenkomst is gekomen, heeft FysioSahiner het recht om de assistentie in te schakelen van een incassobureau, om de verschuldigde bedragen alsnog te innen. De kosten voor het incassobureau zijn voor de schuldbetaler.
 • Wanneer u niet aan uw financiële kunt voldoen, is het mogelijk een betalingsregeling te treffen met FysioSahiner. Dit zal in overleg zijn met de therapeut. De therapeut en patiënt/ cliënt zullen samen tot een overeenstemming komen.

Particuliere tarieven: